Κανονισμός φοίτησης

Όσον αφορά τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών (πρόοδος, απουσίες, ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων), σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019, ισχύουν τα παρακάτω:

Α. ΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή, όταν το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Η΄ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

Β. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή, όταν το σύνολο απουσιών του είναι πάνω από τις 114. Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την ίδια τάξη.

Επισημάνσεις:

Για ιδιάζουσες περιπτώσεις προβλήματος υγείας μαθητών (π.χ. μεσογειακή αναιμία, σακχαρώδης διαβήτης, θεραπείες που απαιτούν επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο, έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν εγχείρηση ή νοσηλεία σε Νοσοκομείο κ.α.) ο γονέας/κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το σχολείο άμεσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει διαφορετική ρύθμιση.

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/-τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας οφείλει να ενημερώνει άμεσα το σχολείο για τους λόγους της απουσίας του μαθητή/της μαθήτριας.

Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος ενημερώνει εγκαίρως τους γονείς/κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/-τριών τηλεφωνικώς, με επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).