Αποτελέσματα της δημοσκόπησης για την ανακύκλωση

Στα πλαίσια της οικολογικής δράσης που διοργάνωσε το 2ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης για ανακύκλωση ηλεκτρονικών απορριμμάτων (Μάρτιος 2014) διενεργήθηκε η ηλεκτρονική δημοσκόπηση που ετοίμασαν οι Ομάδες των Διαδικτυακών Συντακτών, της Εφημερίδας και του Σχολικού Περιοδικού. Το σχετικό ερευνητικό ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα μας στις 9 Μαρτίου 2014 και έμεινε ενεργό ως τις 23 Μαρτίου. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν μαθητές της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα παρουσιάζονται και αναλύονται παρακάτω.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων ανακυκλώνουν τα απορρίμματά τους (67%) και ένα μεγάλο μέρος της μάζας αυτής το κάνει πολύ συχνά (30%). Ωστόσο, δεν είναι καθόλου ευκαταταφρόνητο το ποσοστό αυτών που ανακυκλώνουν πολύ λίγο ή σπάνια (27%)!

Γράφημα 1

Η πλειονότητα αυτών που ανακυκλώνουν αξιοποιούν τους ειδικούς κάδους του Δήμου για χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικό, ενώ περίπου το ένα δεύτερο του δείγματος ανακυκλώνει τις μπαταρίες του. Σημαντικά λιγότερα είναι τα άτομα που ανακυκλώνουν ηλεκτρικές συσκευές. Ένα μικρό ποσοστό συμπολιτών μας προβαίνουν στην ανακύκλωση άλλων υλικών, όπως οι λαμπτήρες ( Γράφημα 2).

Γράφημα 2
Γράφημα 2

Όσον αφορά το αν η Πολιτεία και οι υπηρεσίες των Δήμων εκμεταλλεύονται τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα σωστά και αποδοτικά, οι απόψεις διίστανται, με τους μισούς ερωτηθέντες να απαντούν θετικά και τους άλλους μισούς να είναι λίγο έως καθόλου ικανοποιημένοι ( Γράφημα 3).

Γράφημα 3

Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση(89%) θεωρεί ότι χρειάζεται να γίνονται περισσότερες οικολογικές δράσεις στον Δήμο μας ( Γράφημα 4).

Γράφημα 4

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών συμβάλλει στην ανάπτυξη με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Οι μισοί περίπου των ερωτηθέντων θεωρούν ότι συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων, ενώ κάποιοι ανέφεραν ως πλεονέκτημα την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Γράφημα 5).

Γράφημα 5

Συμπέρασμα
Διαπιστώνουμε ότι η ανακύκλωση έχει μπει στη ζωή των ανθρώπων! Παρ΄ όλο όμως που αναγνωρίζεται η σημασία της, χρειάζεται πολλή δουλειά για να γίνει συνείδηση και τρόπος ζωής για τους πολίτες. Η Πολιτεία και ο Δήμος οφείλουν να βρουν αποτελεσματικότερους τρόπους αφενός για την ενημέρωση των πολιτών πάνω στα θέματα της ανακύκλωσης, αφετέρου να εξασφαλίσουν πιο αποτελεσματικά μέσα για την εκμετάλλευση των απορριμμάτων των δημοτών. Επιτακτική πάντως φαίνεται η ανάγκη διοργάνωσης ειδικών οικολογικών δράσεων από την Αυτοδιοίκηση ή την Κεντρική Διοίκηση, ώστε οι πολίτες να ενημερωθούν για την τρέχουσα κατάσταση, να ευαισθητοποιηθούν και να διαμορφώσουν οικολογική συνείδηση.

Επεξεργασία, παρουσίαση και σχολιασμός αποτελεσμάτων: κκ Μ. Σταθάκη, Μ.Τσαταλμαπσίδου