Η ρύπανση της ατμόσφαιρας και οι επιπτώσεις της

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, «Veni, Vidi,…Bici», η ομάδα των μαθητών της Γ’ γυμνασίου, με την καθοδήγηση της καθηγήτριας κ. Μάργου Π., διερεύνησε τους ρύπους που παράγονται από την χρήση του αυτοκινήτου και γενικότερα των ορυκτών καυσίμων, τα περιβαλλοντικά προβλήματα για τα οποία ευθύνονται οι ρύποι αυτοί και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Αναλυτικότερα, οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο για σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή και το φωτοχημικό νέφος. Η διεξαγωγή κάποιων πειραμάτων, όπως η επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα στην ένταση του φαινομένου του θερμοκηπίου και η διάλυση των μετάλλων, τοξικών και μη, στην όξινη βροχή, βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση αυτών των φαινομένων.

Στην έρευνά μας μας βοήθησαν επίσης οι καταγραφές των ρύπων που κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η σύγκριση αυτών των καταγραφών σε διαφορετικά σημεία της πόλης και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μας οδήγησε να διαπιστώσουμε ότι η χρήση του αυτοκινήτου ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση της πόλης.

Καταλήγοντας, οι μαθητές πρότειναν τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επίπεδο Δήμου και κράτους.
Μπορείτε στην παρουσίαση που ακολουθεί να δείτε ολοκληρωμένη τη δουλειά των μαθητών.